Zaštita okoliša

Studija utjecaja na okoliš za pojedina područja unutar turističkih naselja Babin Kuk u Dubrovniku – Grad Dubrovnik

Studija utjecaja na okoliš rekreacijsko-turističkog kompleksa Vrata – Općina Fužine

Studija ciljanog sadržaja za Vojno vježbalište Eugen Kvaternik Slunj – Karlovačka županija

Postojeće karakteristike prostora [TE Plomin “C”] – Općina Kršan

Studija valorizacije krajobraza šireg područja Plominskog zaljeva [TE Plomin “C”] – Općina Kršan

Komparativna analiza i moguæa rješenja dovodne prometne, tehničke i energetske infrastrukture [TE Plomin “C”] – Općina Kršan

Prostorno programska osnova šire i uže zone [TE Plomin “C”] – Općina Kršan

Sociološka studija [TE Plomin “C”] – Općina Kršan

Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije šljunka i pijeska na EŠ Savršćak I, Savršćak II i Savršćak III, u svrhu prostorno – oblikovno – tehničke sanacije i privođenja konačnoj namjeni

Studija o utjecaju na okoliš trgovačkog centra „IKEA- ZAGREB EAST“, Općina Rugvica

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – rekonstrukcija luke nautičkog turizma marine „Hramina“ na otoku Murteru, 2016.

Priprema i izrada prateće dokumentacije za postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, IV. IiD PPUO Lupoglav (Općina Lupoglav)